Quản lý và lưu trữ kế hoạch dạy học trực tuyến bằng Google Drive

487

Ngày 02/10/2020, Trường Tiểu học Kết Đoàn tổ chức chuyên đề “Quản lý và lưu trữ kế hoạch dạy học trực tuyến bằng Google Drive”