Tuần 27 – Toán 2 – Số 0 trong phép nhân và phép chia

831